تبلیغات مدیریت شده گوگل (لیر ترکیه)

تبلیغات مدیریت شده گوگل 300 لیری
تبلیغات مدیریت شده گوگل 500 لیری
تبلیغات مدیریت شده گوگل 1000 لیری
تبلیغات مدیریت شده گوگل 2000 لیری
تبلیغات مدیریت شده گوگل 3500 لیری
تبلیغات مدیریت شده گوگل 5000 لیری
تبلیغات مدیریت شده گوگل 7500 لیری
تبلیغات مدیریت شده گوگل 10000 لیری