تبلیغات مدیریت شده گوگل (بت تایلند)

اکانت مدیریت شده 2000 بتی (20 درصد)
اکانت مدیریت شده 3000 بتی (19 درصد)
اکانت مدیریت شده 5000 بتی (16 درصد)
اکانت مدیریت شده 10.000 بتی (14 درصد)
اکانت مدیریت شده 20.000 بتی (12 درصد)
اکانت مدیریت شده 35.000 بتی (10 درصد)
اکانت مدیریت شده 50.000 بتی (8.5 درصد)