تبلیغات مدیریت شده گوگل (دلار)

اکانت مدیریت شده 50 دلاری
اکانت مدیریت شده 100 دلاری
اکانت مدیریت شده 200 دلاری
اکانت مدیریت شده 300 دلاری
اکانت مدیریت شده 500 دلاری
اکانت مدیریت شده 750 دلاری
اکانت مدیریت شده 1000 دلاری
اکانت مدیریت شده 1500 دلاری
اکانت مدیریت شده 2000 دلاری